Deelnemers voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ToFFevents

De bepalingen waaronder aan de evenementen van ToFFevents kan worden deelgenomen, zijn vastgelegd in deze voorwaarden.

Art 1. ALGEMEEN

1.1 Organisatie

De evenementen worden georganiseerd door ToFFevents (hierna te noemen: de organisatie).

Correspondentieadres: Sprinkstraat 13, 6269AM Margraten.

Contactpersoon: dhr. A. Sluysmans

1.2 Expositieprogramma

– Op het event kunnen uitsluitend goederen en diensten worden tentoongesteld, die naar het inzicht van de organisatoren in overeenstemming zijn met het doel van het evenement wat georganiseerd wordt. Deze doelstelling/beschrijving van waaraan deelnemers dienen te voldoen worden per evenement in de aanmeldingsformulieren gemeld. Indien bij inschrijving blijkt dat het aanbod niet overeenstemt met de doelstelling van het evenement, dan heeft de organisatie het recht de inschrijving niet te accepteren.

– Niet tot de expositie kunnen worden toegelaten: goederen die gevaarlijk (kunnen) zijn voor de bezoekers, dan wel gebreken vertonen, respectievelijk binnen korte tijd na begin van het gebruik gebreken kunnen gaan vertonen. Een en ander ter beoordeling van de organisatie, die tevens het aantal stands bepaalt waarin eenzelfde (soort) product of dienst kan worden tentoongesteld.

1.3 Promotie

– De organisatie heeft het recht door deelnemers ingezonden materialen, artikelen, foto’s en namen van deelnemers c.q. diensten te gebruiken in publicaties ten behoeve van het evenement waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven. De organisatie heeft het recht opnamen of andere afbeeldingen tijdens het evenement te maken en te gebruiken voor eigen doeleinden.

1.4 Wijziging en annulering

– De organisatie heeft het recht, op grond van niet te voorziene omstandigheden, die buiten hun toedoen zijn ontstaan (overmacht in de ruimste zin van het woord, zoals weersinvloeden, brand, nationale ramp, e.d.) de op het inschrijfformulier genoemde data en tijden van het evenement te wijzigen ofwel het evenement geen doorgang te doen vinden, onverschillig of de vaststelling van standruimte aan hen reeds ter kennis is gebracht, aanspraken kunnen doen gelden tegen de organisatoren op vergoeding van enigerlei schade, in welke vorm of uit welke oorzaak deze ook mocht zijn ontstaan.

– Wijzigingen van data en tijden, als bedoeld, geeft de deelnemers niet het recht hun inschrijvingen geheel of gedeeltelijk terug te nemen.

– Indien de vergunning voor het evenement als gevolg van calamiteiten door de betrokken overheidsinstantie(s) wordt ingetrokken en het evenement ten gevolge daarvan of als gevolg van overmacht van ToFFevents geen doorgang kan vinden, blijft de betalingsverplichting van de standhouder in stand. ToFFevents is slechts aansprakelijk indien schade is ontstaan door aan haar te wijten grove nalatigheid en/of schuld, doch slechts tot het bedrag zoals bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen.

– Indien de organisatie in de aanloop naar het evenement van datum besluit te wijzigen in het belang van het evenement zelf en de promotie ervan zoals een mediabelang, belangrijk gebeurtenis, sportevenement of vergelijkbaar, zal de organisatie het recht behouden de geplande datum te wijzigen in het belang van het evenement zelf zonder dat restitutie of vergelijkbare actie ten opzichte van de reeds ingeschreven deelnemer plaats zal gaan vinden. Organisatie verplicht zich minimaal 60 dagen voor aanvang van het evenement zelf dit besluit kenbaar te maken aan de ingeschreven deelnemer.

Art. 2 DEELNAME

2.1 Inschrijving

– Deelname is uitsluitend mogelijk via het online inschrijfformulier.

– De deelnemers dienen bij hun inschrijving een overzicht te geven van de goederen, respectievelijk diensten, die zij voornemens zijn te verkopen. In elk geval dienen de op het inschrijfformulier gevraagde gegevens volledig te worden vermeld.

– Er worden in principe géén foodtrucks toegelaten. Mocht er een aanmelding zijn van een wel heel speciale unieke foodtruck, dan zal de organisatie in onderling overleg bekijken of deze toch wordt toegelaten. Er dient dan wel standgeld te worden voldaan van € 70,- per 2 dagen.

– De organisatie verwacht een mooie en sfeervol ingerichte stand waar het publiek Verbaasd gaat worden. Ook wordt er een proactieve houding verwacht door het publiek te informeren en te laten proeven.

– Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW.

– Indien het inschrijfformulier is ondertekend door een onbevoegde medewerker van desbetreffende deelnemer, dan wordt dit door de organisatie beschouwd als zijnde ondertekend door een bevoegde en zal de organisatie de desbetreffende deelnemer verplichten alle consequenties voortvloeiend uit deze ondertekening te aanvaarden.

– Aan de inschrijving kan geen recht op vaststelling van standruimte worden ontleend.

– Toewijzing van de positie van de stand wordt door de organisatie bepaald, hierover kan niet worden gecorrespondeerd. De organisatie zal zoveel mogelijk rekening houden met de tijdig kenbaar gemaakte wensen van de deelnemer. Aan de kenbaar gemaakte wensen kunnen geen rechten worden ontleend.

– Inschrijvingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

2.2 Faciliteiten en servicepakket

– De omschrijving van de standruimte en de huurkosten hiervan worden in het inschrijvingsformulier gemeld, evenals de faciliteiten die men direct kan bestellen bij inschrijving.

– Het bijbehorende servicepakket bestaat uit: parkeerkaart(en) voor de deelnemersparkeerplaats; deelnemerspas(sen), die geldig zijn tijdens opbouw, festival dagen en afbouw (deze passen zijn voor u als deelnemer, indien deze gevraagd worden dient u zich hiermee te legitimeren als deelnemer); gratis naamsvermelding op de internetsite.

2.3 Verkoop van producten

– Indien de standhouder alléén producten aanbied voor directe consumptie dient er een afdracht plaats te vinden van 25% per ToFF!ke ( 1/4 deel ) Prijs van een ToFF!ke bedraagt € 2,-

– Indien er daarnaast óók producten worden verkocht voor thuisgebruik mogen déze in € worden afgerekend, wel dient er dan 50% te worden bijgedragen aan de huur van kraam of tent (€ 70,- per 2 dagen ).

– Géén verkoop van glazen of bekers drank voor directe consumptie, alleen proefglaasjes. ( uitzondering Bier en Wijnplein i.o )

– Géén verkoop van gekoelde flessen drank voor directe consumptie. Gekochte flessen worden uitgeleverd bij de uitgang. ( werken met vouchers of bonnen ).

– Alleen standhouders die Limburgse of Italiaanse producten aanbieden worden toegelaten tot het festival. De organisatie zal er vooraf op toezien dat deze norm wordt nagestreefd om de filosofie van ToFF! te waarborgen.

2.4 Exposeren

Het is de deelnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van of namens de organisatoren niet toegestaan:

– De door hem ingenomen stand gesloten of niet-bezet te houden gedurende de tijd dat het evenement voor het bezoek toegankelijk is, de tentoongestelde goederen of een deel daarvan te bedekken of aan te duiden dat deze goederen zijn verkocht;

– Goederen en diensten, die niet in het inschrijfformulier met name zijn genoemd, respectievelijk voor ondernemingen of instellingen, die geen standruimte op het evenement hebben, tentoon te stellen, aan te bieden of daarvoor reclame te maken;

– Door hem ingenomen standruimte geheel of gedeeltelijk aan derden te verhuren of af te staan, of met een andere deelnemer te ruilen;

– Activiteiten te ontplooien, waardoor naar het oordeel van de organisatie schade wordt veroorzaakt of afbreuk wordt gedaan aan het evenement als collectieve manifestatie, ook als deze activiteiten niet zijn gericht tegen het evenement als zodanig, doch zich richten tegen één of meer deelnemers, bezoekers of groepen daarvan; Deelnemer dient aan volgende voorwaarden te voldoen:

– Een ieder die zijn bedrijf, al dan niet tijdelijk, uitoefent tijdens het evenement, onder andere als huurder, onderhuurder, leverancier en /of licentiehouder, dient zich te houden aan de Arbeidsomstandigheden Wet en daarop gebaseerde besluiten.

– Deelnemer draagt er zorg voor dat zijn personeel bekwaam is om de opgedragen werkzaamheden op veilige wijze te kunnen uitvoeren. Schade of ongevallen ontstaan door uw personeel zijn volledig aan de deelnemer toe te schrijven.

– Deelnemer draagt er zorg voor dat werknemers die in de stand werkzaam of aanwezig zijn tijdens de opbouw, afbouw en openingstijden van het evenement verzekerd te zijn voor elke vorm van ongevallen, werk en door werknemer veroorzaakte schade.

2.5 Overige bepalingen

Zonder schriftelijke toestemming van de organisatie is het de deelnemer niet toegestaan:

– Veranderingen in of aan het evenemententerrein/marktkramen/tenten aan te brengen en onder meer in en/of op vloeren, grasveld, eventuele bomen of groenvoorzieningen en dergelijke te plakken, hakken, breken, boren, spijkeren of deze anderszins te beschadigen.

– Biljetten of ander reclamemateriaal in of buiten de door hem ingenomen stand aan te brengen aan eventuele bomen, groenvoorzieningen, monumentale gebouwen e.d. van het evenemententerrein.

– Flyeren zonder toestemming.

– Tijdens de duur van het evenement goederen van de door hem ingenomen stand te verwijderen;

– Gebruik te maken van de wanden van de aangrenzende stands.

– Licht ontvlambare of ontplofbare stoffen, gassen en gevaarlijke goederen (waaronder chemische bestrijdingsmiddelen en insecticiden), stankverspreidende stoffen, alsmede radioactieve bronnen binnen het evenemententerrein te brengen.

– Beelden te projecteren, het gesproken woord door middel van luidsprekers te versterken, muziek ten gehore te brengen en/of geluid te veroorzaken, alsmede televisietoestellen of bewegende goederen te plaatsen, mits goedkeuring organisatie.

.

Art 3. BETALING

3.1 Betalingstermijnen

De betaling van standhuur + overige bestellingen, vermeerderd met de verschuldigde BTW, dient te als volgt te geschieden: 1. Het factuurbedrag, gebaseerd op de bestellingen op het inschrijfformulier, dient in een keer binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

  1. Bij aanmeldingen binnen 28 dagen voor aanvang van het evenement, dient het bedrag per omgaande te worden voldaan.
  2. Indien de totale deelnamesom 14 dagen vooraanvang niet is voldaan, dan geeft de exposant door ondertekening van het inschrijfformulier, toestemming voor automatische incasso van de deelnamesom van bovenstaand bankrekeningnummer.

3.2 Financiële verplichtingen

– Indien de deelnemer niet aan zijn financiële verplichtingen voldoet, zijn de organisatoren gerechtigd tot het niet beschikbaar stellen van standruimte, onverminderd de aanspraak van de organisatoren op volledige vergoeding van deze bedragen.

– De organisatoren zijn gerechtigd de invordering van de door de deelnemer verschuldigde bedragen uit handen te geven, waarbij alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten, ten laste komen van de deelnemer, vermeerderd met de dan geldende wettelijke rente, gerekend vanaf de vervaldag van de verschuldigde bedragen.

Art 4. ANNULERING

– Een inschrijving kan niet eenzijdig door de deelnemer worden ingetrokken dan wel gewijzigd. De organisatie kan een verzoek tot annulering van de inschrijving inwilligen o.a. op voorwaarde dat de betrokken deelnemer een annuleringsvergoeding voldoet bij annulering. Indien annulering plaatsvindt na 42 dagen voor aanvang van het evenement is 50% van de totale bestelling van stand en overige bestellingen verschuldigd. Indien de annulering plaatsvindt binnen 21 dagen voor aanvang van het evenement is 100% van de totale bestelling van stand en overige bestellingen verschuldigd .

– Bij elke annulering worden het inschrijfgeld ter waarde van 30% van het totaalbedrag (met een minimum van € 200) en de kosten van additionele bestellingen (indien deze niet meer geannuleerd kunnen worden bij de betreffende toeleveranciers) aan de deelnemer in rekening gebracht.

– Tot één maand voorafgaand aan de eerste dag van het evenement kan de deelnemer, indien aantoonbaar door overmacht gedwongen, deelname geheel of gedeeltelijk intrekken. Mits schriftelijk bij de organisatie kenbaar gemaakt, aangetekend ontvangen en de organisatie de reden van afzegging schriftelijk heeft goedgekeurd. De gedane betaling van betreffende deelnemer zal retour gestort worden na aftrek van het inschrijvingsgeld en de door de organisatie gemaakte kosten voor desbetreffende deelnemer (vermeerderd met de geldende BTW).

Art 5. STANDINRICHTING

5.1 Opbouw en afbouw

– Toegang: Tijdens opbouw en afbouw worden alleen personen in bezit van een deelnemerspas toegelaten tot het terrein van het evenement.

– Deelnemer gaat akkoord met controle van de laad- en bagageruimte van de voertuigen die namens hem het terrein verlaten. De controle zal uitgevoerd worden door een bevoegde beveiligingsbeambte in het belang van algemene veiligheid.

– Parkeren: Uitsluitend tijdens de opbouw en afbouw zijn bestelauto’s en personenauto’s toegestaan op het terrein en uitsluitend is er toegang op verharde en/of door de organisatie aangewezen plaatsen. Voertuigen met alleen handbagage worden niet tot het terrein toegelaten. Buiten de opbouw- en afbouwtijden is er een aangewezen parkeerplaats voor deelnemers beschikbaar, die uitsluitend toegankelijk is met uitgereikte deelnemersparkeerkaart. Deze dient zichtbaar door de voorruit in de auto achtergelaten te worden.

– Aan de deelnemers zal gedurende de vastgestelde afbouwperiode gelegenheid worden gegeven tot het verwijderen van de goederen uit, alsmede het afbreken van de stands.

– De deelnemer is gehouden de stand en het terrein na afbouw in dezelfde staat achter te laten als waarin deze aan hem door de organisatie ter beschikking werd gesteld bij vóór de aanvang van de opbouw periode. Eventuele beschadigingen en verontreinigingen worden door de organisatie hersteld en de hieraan verbonden kosten worden aan de deelnemer doorberekend.

– Direct na het einde van het evenement worden water en elektriciteit afgesloten. Schade die mogelijk ontstaat door nalatigheid of onwetendheid van de standhouder kan niet bij de organisatie verhaald worden.

– De organisatie is gerechtigd materialen en goederen, waarvan bij de organisatie niet bekend is aan wie zij toebehoren en die na verloop van 2 werkdagen na sluiting van het evenement nog niet door de eigenaar zijn afgehaald, naar eigen goeddunken te vernietigen of te verkopen.

5.2 Inrichting en aankleding

– De deelnemer is verplicht de aanwijzingen van of namens de organisatoren, van de Gemeente, de Brandweer en andere autoriteiten met betrekking tot de opbouw, de inrichting, de veiligheid, het onderhoud en de afbraak van de door hem ingenomen stand, op te volgen.

– De organisatoren behouden zich het recht voor de deelnemer dwingende aanwijzingen te geven met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden in of aan, alsmede het gebruik van het

evenemententerrein/de stand.

– De deelnemer dient zorg te dragen dat zijn stand verzorgd is en geen gevaar oplevert voor de bezoekers van het evenement. In het belang van het succes van het evenement behoudt de organisatie zich het recht voor om uitingen en aankleding die niet in lijn zijn met de doelstellingen van dit evenement door deelnemer te laten verwijderen en/of aanpassen.

– Aansluitpunten voor elektra en water ( aanvragen via inschrijfformulier )die zich boven de grond van de standruimte bevinden, moeten te allen tijde gemakkelijk bereikbaar en vrij blijven. De deelnemer dient zelf voor eventuele goedgekeurde verlengkabels te zorgen en voor het watergebruik een goedgekeurde waterslang en aansluitingen toe te passen.

– Het is niet toegestaan apparatuur aan te sluiten, zodanig dat het Wattage aanwezig in de stand wordt overschreden. Dit in verband met overbelasting en uitvallen van de energievoorziening op het evenement.

– Vloerbedekking mag niet kleef- of nagelvast op de vloer worden aangebracht. Aan de stand mogen geen bevestigingen worden aangebracht, die na verwijdering (on)zichtbare schade (gaten e.d.) of sporen achterlaten. Alle schade, ontstaan ten gevolge van de constructies en installaties die in en om de stand zijn aangebracht, komt geheel voor rekening van de deelnemer.

5.3 Afval

– De deelnemer is er voor verantwoordelijk dat alle, tijdens de opbouw en afbouw vrijgekomen, afval in de aanwezige container(s) wordt gedeponeerd. De organisatie zal tijdens het evenement vrijgekomen afval, dat wordt aangeboden in afgesloten vuilniszakken, ophalen.

– Deelnemer verplicht zich om de standruimte/marktkraam plus de directe omgeving en de gehuurde goederen na sluiting van het evenement, voordat het terrein definitief verlaten wordt, volledig schoon en vrij van afval achter te laten. Indien hieraan niet voldaan wordt zullen de kosten voor opruimen en schoonmaken aan de deelnemer in overtreding in rekening gebracht worden, met een minimum van € 50.

5.4 Derden

– De deelnemer staat ervoor in, dat de door hem ingeschakelde derden, die werkzaamheden verrichten ten behoeve van zijn evenementdeelname, zoals een standbouwer of installateur, de werkzaamheden verrichten conform de in dit reglement gestelde en eventueel nader door de organisatie te geven voorschriften. De deelnemer blijft te allen tijde (hoofdelijk) aansprakelijk voor de naleving van deze voorschriften en eventuele schade veroorzaakt als gevolg van de niet-naleving daarvan door de door hem ingeschakelde derden.

Art 6. VEILIGHEID

6.1 Stand

– Voor de bekleding van de standruimte, evenals voor decoratiemateriaal mogen geen brandbare stoffen worden gebruikt. Bij de toepassing van brandbare weefsels voor de bekleding van de stand dienen deze afdoende brandwerend te zijn geïmpregneerd. Een bewijs hiervoor dient te allen tijde aanwezig te zijn.

– Het is niet toegestaan apparaten, toestellen, kachels, haarden etc. met open vuurte demonstreren, toe te passen voor horecadoeleinden of voor enige andere doeleinden.

– De brand- en veiligheidsvoorschriften worden gecontroleerd door de gemeentelijke Brandweer. Bij twijfel aan de veiligheid van de toe te passen en/of te exposeren materialen en artikelen dient via de organisatie contact op te worden genomen met de Gemeentelijke Brandweer.

– Het is verboden in of rond de standruimte emballage op te slaan.

6.2 Brandweervoorschriften

– Alle brandblusmiddelen, brandkranen en afsluitbare putten moeten steeds zichtbaar en bereikbaar blijven. Het is niet toegestaan via deze middelen en kranen water te gebruiken voor consumptieve doeleinden.

– Alle wegen, uitgangen, doorgangen, gangpaden, nooduitgangen, trappen etc. mogen op geen enkele wijze geheel of gedeeltelijk worden geblokkeerd, tenzij met schriftelijke toestemming van de organisatie en de brandweer.

– Alle van overheidswege geldende brandvoorschriften zijn onverminderd van kracht.

6.3 Gevaarlijke stoffen Transport en opslag van brandbare vloeistoffen is niet toegestaan.

– Het is niet toegestaan flessen met gecomprimeerde gassen op het terrein van het evenement te brengen en/of te gebruiken, tenzij met schriftelijke toestemming van de organisatie.

6.4 Wapens

– Het is niet toegestaan op het terrein wapens in de zin van de Wet Wapens en Munitie binnen te brengen en/of te gebruiken.

Art 7. VERZEKERINGEN

– Deelnemer dient zijn goederen en stand bemanning afdoende te verzekeren voor diefstal, schade, brand en ongevallen of andere zaken, hier niet omschreven.

– Alle goederen van de deelnemer zijn en blijven voor zijn eigen rekening en risico. De organisatie belast zich niet met het verzekeren daarvan. De deelnemer dient zich afdoende te verzekeren.

– De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het toezicht op zijn stand gedurende de tijd dat het evenement wordt opgebouwd, tijdens de openingsuren en tijdens de afbouw.

– De organisatie verzorgt bewaking van het terrein om het risico op diefstal en schade te minimaliseren. Deelnemers wordt aangeraden kostbare en diefstalgevoelige producten te verwijderen indien de stand onbeheerd is.

Art. 8 AANSPRAKELIJKHEID

– De deelnemer is verplicht alle schade die de organisatie of de locatie lijdt, ten gevolge van een aan hem toe te rekenen tekortkoming, te vergoeden.

– De organisatie is niet aansprakelijk voor schade aan, verlies of diefstal van op het terrein van het evenement aanwezige goederen, tenzij de organisatie opzet of grove nalatigheid kan worden verweten. De aansprakelijkheid van de organisatie zal in dat geval nooit het maximaal door haar verzekeraar uit te keren bedrag overstijgen. Gevolgschade of bedrijfsschade komt in geen enkel geval voor vergoeding in aanmerking. De deelnemer vrijwaart de organisatoren van vorderingen van derden uit deze hoofde.

– Schade ontstaan door weeromstandigheden, van welk aard dan ook, worden als overmacht beschouwen en zijn dus niet bij de organisatie te verhalen.

– Evenmin zijn de organisatoren aansprakelijk voor schade van derden, veroorzaakt door het gebruik van de stand door de deelnemer of zijn personeel.

– Goederen, waaronder begrepen de emballage, dienen in de stand of in de bedrijfswagen ( deelnemers parkeerplaats ) te worden opgeslagen. De organisatoren belasten zich niet met het verzekeren van de goederen.

– De organisatoren, hun bestuurders, gemachtigden en personeel zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan te gevolge van beschadiging of verloren gaan van goederen, noch voor schade door het niet of onvoldoende functioneren van technische installaties van het evenemententerrein/de stand of door eventuele andere gebreken van het terrein/de stand, noch voor schade uit welke oorzaak ook ontstaan aan goederen of personen, alles indien en voor zover enige schade als bedoeld, niet door een door de organisatoren gesloten WA verzekering mocht zijn gedekt.

– De deelnemer is aansprakelijk voor en is verplicht verzekerd te zijn tegen alle schade van welke aard ook, die door toedoen of nalatigheid van hemzelf, zijn personeel, personen, die op welke wijze ook voor hem of in zijn opdracht werkzaam zijn en houders van hem verstrekte deelnemerskaarten en/of toegangsbewijzen, dan wel door zijn inzendingen op welke wijze ook aan goederen van en/of personen, werkzaam bij of namens de organisatoren wordt veroorzaakt en hij is verplicht de organisatoren en/of het evenemententerrein/het tentoonstellingsgebouw te vrijwaren voor alle aanspraken, die anderen in verband met een en ander tegen de organisatoren zouden kunnen doen gelden.

– De deelnemer is verplicht zorg te dragen voor een adequate brand- en ongevallen verzekering.

– Iedere deelnemer die met water uit de risicocategorie werkt, is verplicht alle voorzorgsmaatregelen te nemen om waterbesmetting in welk vorm dan ook te voorkomen en verplicht zich om mee te werken aan alle mogelijke controles. Tevens is de deelnemer verplicht eventuele aansprakelijkheid te aanvaarden bij constatering van niet naleving van de regels of besmetting door water op de stand.

Art 9. HORECAVOORSCHRIFTEN

9.1 Consumptie tijdens het evenement

– Verkoop van dranken en maaltijden tijdens het evenement is alleen voorbehouden aan de organisatie én aan deelnemers waarmee vóóraf duidelijke afspraken zijn gemaakt over de te verdelen winsten.

9.2 Proeverijen

– De deelnemer dient zich strikt te houden aan de in Nederland geldende regels, o.a. van HCCP en Keuringsdienst van Waren. Niet naleven hiervan of nalatigheid zijn volledig aan de overtreder toe te schrijven. Indien door het niet naleven van de wettelijke regels schade, direct of indirect, aan het imago of aan de omzet van het evenement ontstaat, behoudt de organisatie zich het recht voor deze schade op de veroorzaker te verhalen.

– Het is niet toegestaan (sterk) alcoholische dranken aan te bieden of te verkopen aan het publiek, indien men niet in het bezit is van een geldige, door de overheid verstrekte, vergunning. Indien de deelnemer alsnog over gaat tot het verstrekken van sterk alcoholische dranken (+15%), is elke vorm van consequentie hiervan voor rekening van de deelnemer.

9.3 Vrije verkoop

– Het laten proeven en keuren van niet volledige consumpties (monsters) is toegestaan. Evenals verkoop van verpakte producten voor thuisgebruik voor de bezoekers. Deze verkopen worden door de bezoeker contant en direct bij de deelnemer afgerekend. De omzet komt voor 100% ten goede aan de deelnemer.

9.4 Overig

– Consumpties voor eigen gebruik zijn in voldoende mate te verkrijgen over het hele terrein van het evenement. De organisatie verzoekt de deelnemer bij voorkeur niet te pauzeren en te eten/drinken op zijn/haar eigen stand, uit respect voor de bezoekers.

– Deelnemers dienen zich ten aanzien van alcoholische dranken te houden aan de in de Code voor Alcoholhoudende Dranken opgenomen gebods- en verbodsbepalingen.

Artikel 10. SANCTIES

De organisatoren zijn bevoegd om tegen een deelnemer, zijn personeel, personen die voor hem of in zijn opdracht werkzaam zijn en houders van hem verstrekte deelnemerskaarten en/of toegangsbewijzen, die in strijd met enige bepaling van dit reglement handelen of een door of namens de organisatoren verstrekte aanwijzing niet opvolgen, zonder gerechtelijke tussenkomst één of meer van de navolgende voorzieningen en maatregelen, zo nodig op kosten van de deelnemer, te treffen:

– De aan hem verstrekte deelnemerskaarten en/of toegangsbewijzen te doen intrekken en de betrokkene(n) de toegang tot het evenement en/of het evenemententerrein/de gebouwen met onmiddellijke ingang te ontzeggen;

– Zijn stand te doen sluiten of geheel of gedeeltelijk te doen ontruimen en over de vrijgekomen of niet bezette ruimte te beschikken;

– De tentoongestelde goederen, zomede al hetgeen door de deelnemer is opgebouwd of aangebracht onder zich te houden en op te slaan, een en ander op kosten en voor risico van de deelnemer, zonder dat deze recht kan doen gelden op enige restitutie van reeds betaalde bedragen of op vergoeding van schade, in welke vorm of uit welke oorzaak die ook mocht zijn gelden en onverminderd door hem jegens de organisatoren aangegane verplichtingen;

– De betrokken deelnemer van deelneming aan verder te organiseren evenementen uit te sluiten.

Artikel 11.

ONDUIDELIJKHEDEN In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet of onduidelijk wordt geacht, beslist de organisatie.

Tot slot verzoekt ToFFevents u het evenementterrein met respect te behandelen en u als goede gast op te stellen ten opzichte van onze gastheer,  Buitenplaats Vaeshartelt, die ons de mogelijkheid geeft hun terrein te betreden met ons evenement.